Odszkodowanie za błąd medyczny – kiedy możemy liczyć na zadośćuczynienie?

Kategorie: 

Źródło: pexels.com

Wszelkie zawinione działania, które prowadzą do narażenia pacjenta przebywającego pod opieką placówki medycznej na niebezpieczeństwo i powodujące powstanie u niego uszczerbku na zdrowiu, dają możliwość ubiegania się o odszkodowanie za błędy medyczne.

Błąd medyczny może powstać nie tylko z winy lekarza, ale wszystkich pracowników placówki medycznej, która opiekuje się pacjentem. Błąd lekarski dotyczy tylko i wyłącznie pracy lekarza.

Jak wiemy personel medyczny to ludzie, do których mamy zaufanie. To im powierzamy swoje zdrowie i życie, wierzymy, że zalecone i wykonane przez nich zabiegi, operacje, leczenie lekami pozwolą na rozwiązanie istotnego problemu chorobowego.

Aby można było mówić o wystąpieniu błędu medycznego - muszą łącznie wystąpić elementy, będące jednocześnie przesłankami dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Po pierwsze działanie lub zaniechanie niezgodne z aktualnym i powszechnie uznanym stanem wiedzy w zakresie medycyny.

Po drugie wina nieumyślna sprawcy będącego osobą wykonującą zawód medyczny. Po trzecie szkoda pacjenta, jego śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu. Po czwarte związek przyczynowy pomiędzy zaistniałym błędem, a szkodą pacjenta.

Problem polega jednak na tym, że to na poszkodowanym pacjencie spoczywa obowiązek wykazania, że zaistniały wszystkie powyższe przesłanki. To pacjent musi udowodnić, że doszło do błędu medycznego.

Błąd medyczny – jakie odszkodowanie

Osobie, która poniosła szkodę na skutek błędu medycznego przysługują przewidziane prawem roszczenia:

  • Zadośćuczynienie za krzywdę czyli taka kwota pieniężna, która ma na celu wynagrodzić poszkodowanemu doznane krzywdy, ból i cierpienie. Wysokość tego roszczenia ustalana jest zawsze indywidualnie w oparciu o okoliczności towarzyszące zdarzeniu.
  • Odszkodowanie, czyli taka kwota pieniężna , która ma zrekompensować pokrzywdzonemu poniesione przez niego straty tj.: koszty zabiegów medycznych, konsultacji lekarskich, rehabilitacji, zakup leków czy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, dojazdy do placówek medycznych, transport medyczny czy specjalistyczna żywność. Ogólnie rzecz ujmując wszystkie udokumentowane wydatki dokonane w związku zaistniałym zdarzeniem.
  • Renta czyli okresowe świadczenie wypłacane w celu pokrycia dodatkowych kosztów, jakie w wyniku błędu medycznego musi regularnie ponosić osoba pokrzywdzona. Renta może również zrekompensować utratę możliwości zarobkowych
  • Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość czyli roszczenie, które przysługuje wtedy kiedy na moment orzekania trudno jednoznacznie ocenić, czy na skutek błędu medycznego w przyszłości stan poszkodowanego nie pogorszy się.
  • Odsetki ustawowe od poszczególnych żądanych przez poszkodowanego kwot.

Błąd medyczny- to sprawa dla prawnika od błędów medycznych

Jak wcześniej napisaliśmy, to pacjent musi udowodnić, że doszło do błędu medycznego. Pacjent nie musi być jednak osamotniony w walce o odszkodowanie za błąd medyczny. Wśród wielu prawników znajduje się zaledwie kilku, którzy specjalizują się w sprawach błędów medycznych. Taki prawnik od błędów medycznych, wstępnie oceni czy w ogóle doszło do błędu medycznego, a jeżeli tak to jak wysokie odszkodowanie za błąd medyczny można uzyskać.

Błąd medyczny – kancelaria od błędów medycznych receptą na wygrane odszkodowanie

Wśród kancelarii od błędów medycznych należy wyróżnić wiodącą kancelarię z Wrocławia. Wrocławska kancelaria od błędów medycznych w pierwszej kolejności sprawdza, czy rzeczywiście doszło do błędu medycznego i czy roszczenie i odszkodowanie za błąd medyczny nie uległo przedawnieniu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przedawnienie tego roszczenia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Okres ten może być wydłużony do 10 lat. 

Jeżeli błąd medyczny wypełnił znamiona przestępstwa, roszczenie  o odszkodowanie za błąd medyczny przedawni się z upływem dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa – błędu medycznego.

Jeżeli poszkodowany jest małoletni, jego roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej, niż  z upływem dwóch lat od uzyskania przez tą osobę pełnoletności.

Prawnik od błędów medycznych zgromadzi niezbędne dokumenty medyczne, w razie potrzeby występując w imieniu klienta do podmiotów leczniczych o jej udostępnienie. Dalej prawnik ustala zakres niezbędnych w sprawie opinii biegłych, by w końcu przystąpić do negocjacji ze sprawcą błędu lub jego ubezpieczycielem zmierzając do polubownego zakończenia sprawy.

Jeżeli sprawca lub likwidator szkody nie wyraża woli zakończenia procesu likwidacji przedmiotowej sprawy w formie ugody wtedy kancelaria od błędów medycznych sporządza i wnosi pozew do sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

Odszkodowanie za błąd medycznych – wysokość odszkodowania

Ponieważ sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne są skomplikowane i wymagają dużej wiedzy, przygotowania merytorycznego, a obowiązujący w Polsce model postępowania wymaga od osoby dochodzącej roszczeń aktywności dowodowej i sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów i procedury cywilnej dlatego najlepiej wybrać profesjonalną Kancelarię.

Wysokość odszkodowania za błąd medyczny uzależniona jest od rodzaju błędu i uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego pacjenta. Jednak odszkodowanie za błąd medyczny jest wielokrotnie wyższe niż typowe odszkodowanie za wypadek samochodowy. Jego wysokość może sięgać nawet kilku milionów złotych. Takie kwoty odszkodowania za błąd medyczny można uzyskać jedynie mając wsparcie, które daje kancelaria od błędów medycznych.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj